پایگاه داده sqlite کتاب 504 واژه انگلیسی

تعداد جداول: 1 عدد

جدول 504 واژه 504Words 11 504 کد لغت – لغت انگلیسی – ترجمه لغت – نحوه تلفظ – مثال شماره یک – ترجمه مثال شماره یک – مثال شماره 2 – ترجمه مثال شماره 2 – مثال شماره 3 – ترجمه مثال شماره 3 – شماره درس

50.000 تومان – خرید